Vizualizácia vnútroblok sídlisko Sever

Mesto Rajec získalo na revitalizáciu dvoch vnútroblokov sídlisk eurofondy vo výške viac ako 340 000 Eur. Nenávratný finančný príspevok sa podarilo získať v rámci výzvy na revitalizáciu verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry. Mesto Rajec sa oň uchádzalo s lokalitami na uliciach 1. mája a na sídlisku Sever. Zakomponovaním moderných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry do prostredia týchto vnútroblokov chce Mesto svojim obyvateľom poskytnúť miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva.

Aj keď sú obe miesta realizácie zámeru atraktívnou lokalitou z hľadiska bývania, v súčasnosti ich pôvodné riešenie postráda dostatočné prvky zelenej infraštruktúry. Tie by znižovali vplyv zmeny klímy a znečistenia ovzdušia a hluku. Neposkytujú požadovaný priestor pre oddychovú aktivitu obyvateľov a postrádajú aktraktívne prvky mestského zeleného prostredia. Ako sa vyjadril Milan Lipka, primátor mesta Rajec: „Riešiť súčasný stav vnútroblokov formou ich revitalizácie je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Samozrejme s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.“

Mesto Rajec chce oba projekty realizovať v tomto roku. Ako pripomenul Milan Lipka, s ohľadom na náročnosť stavebných úprav, ako aj s dôrazom na potrebné vegetačné úpravy. Tie budú spočívať najmä vo výsadbe stromov, krov, trvaliek, popínavej zelene, revitalizácii trávnatých plôch. Projekt tiež ráta s vytvorením mini ovocného sadu, či zatrávnením herných kopcov. Zaujímavou aktivitou je tiež založenie dažďovej záhrady vo vnútrobloku na Ul. 1. mája. Mesto tiež v rámci projektu obnoví spevnené plochy. Tie sa zmenia z rôzneho typu na priepustnú spevnenú plochu. Doplnená však bude aj drobná architektúra a mobiliár. Konkrétne ide o doplnenie klasických lavičiek, kruhových lavičiek okolo stromov, lehátok, pingpongového stola, stolov s lavičkami, ale aj fitnes zariadenie. Na oboch miestach realizácie dôjde k vybudovaniu zóny pre deti a osadenie herných prvkov.

Plánované investície revitalizácie verejných priestranstiev v meste Rajec prinesú:
  • Revitalizáciu vnútrobloku prostredníctvom posilnenia environmentálneho aspektu
  • Doplnenie drevín a zelene
  • Zazelenanie urbanizovaného prostredia
  • Vytvorenie miesta pre regeneráciu, oddych a aktívne vyžitie
  • Zlepšenie kvality života v meste Rajec
  • Zníženie hlučnosti a prašnosti v mieste realizácie projektu
0Shares