O mne

Narodil som sa v r. 1982 a som rodený Rajčan. V r. 2018 som sa uchádzal o dôveru občanov a odvtedy pôsobím ako primátor mesta Rajec. Prišiel som s víziou ako si predstavujem Rajec o niekoľko rokov: Moderná, dynamicky sa rozvíjajúca samospráva, priaznivé prostredie pre rozvoj potenciálu mladých i starších, športovcov, či umelcov.

Svoju víziu napĺňam realizáciou rôznych opatrení, nielen tých, ktoré som mal v predvolebnom programe, ale aj tých, ktoré vyvstali z potrieb občanov, poslancov, eurofondových možností, alebo si to jednoducho situácia vyžiadala. Medzi najdôležitejšie patrí rozsiahla rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch, vybudovanie cyklochodníka Rajec – Šuja, vybudovanie klientskeho centra na mestskom úrade, založenie Technických služieb mesta Rajec, usporiadanie vlastníckych vzťahov na poliklinike s cieľom komplexnej rekonštrukcie, alebo rekonštrukcia rozostavanej športovej haly. V súčasnosti intenzívne pracujeme na príprave výstavby nového bytového domu, ako aj realizácii jednoduchých pozemkových úprav v lokalite „Na záhumní“ s cieľom možnosti individuálnej bytovej výstavby. Projektov a zámerov, ktoré riešime je samozrejme ďaleko viac, sú v rôznych fázach rozpracovanosti. A práve prostredníctvom tejto webovej stránky sa o týchto zámeroch môžete dozvedieť niečo viac.

Stručne zo životopisu

Narodil som sa 13. júna 1982 v Žiline. Po absolvovaní Gymnázia v Rajci som pokračoval v štúdiu na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré som ukončil inžinierskym titulom v r. 2005.

V pozícii primátora mesta Rajec sa snažím uplatňovať bohaté skúsenosti z oblasti čerpania, ale aj prípravy eurofondov, a to najmä z pôsobenia na MsÚ Žilina a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Z týchto období čerpám nadobudnuté skúsenosti a zručnosti aj zodpovedným prístupom k zverenému rozpočtu, pri strategickom plánovaní, a každodenne sa ich snažím pretaviť do praxe najmä v oblasti riadenia tímu pracovníkov mesta.

Funkcie primátora mesta Rajec som sa ujal 10. decembra 2018 na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.

Vzdelanie

2000 – 2005 Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1996 – 2000 Gymnázium Javorová 5, Rajec

Predchádzajúce zamestnania

2011 – 2018 Vedúci odboru projektov EÚ, Mesto Žilina

2009 – 2011 Technický pracovník, Slovenský vodohospodársky podnik, Žilina, Banská Štiavnica

2009 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilina

2008 Drevodom Rajec

2005 – 2008 Pracovný a jazykový pobyt vo Veľkej Británii

0Shares