Mesto Rajec má opäť svoje Technické služby. Po dvadsiatich troch rokoch, a aj keď s veselým dátumom 1. apríla, ale s plnou vážnosťou, opäť založilo Technické služby mesta Rajec, s.r.o. (TSMR). Spolu s prvým konateľom tejto 100% – nej mestskej firmy Petrom Kardošom som v tento slávnostný deň podpísal zakladateľskú listinu, a spoločnosť tak môže byť zapísaná do obchodného registra.

Myslím, že je to historický okamih pre naše mesto, prvé rajecké technické služby vykonávali svoju činnosť od r. 1971 do r. 1997. Týmto novým Technickým službám prajem lepší osud, nech sa nie len uchytia, ale nech prosperujú a prinesú čo najväčší úžitok pre obyvateľov mesta Rajec.

Založenie Technických služieb

Firma má na čom stavať, pevné základy má na Mestskom úrade v oddelení údržby a služieb, no najmä v pracovníkoch tohto oddelenia. Firma sa má o čo, ale aj o koho oprieť. Pretože spolu so mnou zámer jej založenia celý čas podporujú aj poslanci mestského zastupiteľstva. Minulý týždeň na zasadnutí až na jednu pani poslankyňu hlasovali ZA založenie tejto mestskej s.r.o.-čky.
No a ja som im za to nesmierne vďačný. A osobitne ďakujem prednostovi MsÚ Jánovi Jasenovcovi a našej právničke Anne Kecerovej Veselej. Prípravu odmakali, a spoločne sme tak mohli vdýchnuť život Technickým službám mesta Rajec, s.r.o. 

Prečo sme sa rozhodli založiť mestskú firmu?

O zámere založiť mestskú s.r.o. sme s poslancami diskutovali ešte v roku 2019. Keby neprišla pandemická situácia, mesto Rajec má opäť svoje Technické služby už v roku 2020. Dôvodov založiť subjekt, ktorý môže podnikať, a presunúť mu celú zimnú a letnú údržbu a komplet komunálnu techniku a technické vybavenie, je viacero. V prvom rade chcem využiť nadobudnutú techniku, ako aj ľudské kapacity pre svojich občanov a podnikateľské subjekty v Rajci. Ponúknuť im kvalitnejšiu službu ako verejnú, tak aj individuálnu. Pri tej verejnej vieme veľa vecí robiť lacnejšie svojpomocne, pričom v súčasnosti sú vykonávané dodávateľsky. Pri tej individuálnej ide o veľmi širokú škálu služieb, kde vieme využiť napr. štiepkovač, kontajnery, odhŕňanie, kosenie, až po hodinového manžela. Nový pán riaditeľ v súčasnosti veľmi intenzívne pracuje na zhotovení ponuky služieb.

No a neposlednom rade ide o možnosť podnikateľskej činnosti. Pretože služby vieme poskytnúť aj iným obciam, či už ide o čistenie ulíc, alebo ich zimnú údržbu. Ako mestský úrad však nemôžeme takúto činnosť vykonávať, pretože nemôžeme fakturovať a zarábať. A teda preto mestská s.r.o..

História Technických služieb v Rajci

Zrodenie Technických služieb v meste Rajec sa viaže k dátumu 25. august 1971, kedy Rada MsNV v Rajci zakladacou listinou zo dňa 22. septembra 1971 povolila zriadiť v Rajci podnik Technické služby. TS ako rozpočtová organizácia podliehali MsNV v Rajci, boli orgánom miestneho hospodárstva. Rada ONV v Žiline potvrdila založenie Technických služieb v Rajci uznesením zo dňa 1. októbra 1971. Prvé sídlo mali v budove bývalého MsNV v Požiarnej zbrojnici. Vedúcim podniku od jeho založenia bol Ján Gardian, administratívnou silou Ľudmila Janušová (od 16. novembra 1971). 

Technické služby (TS) zmenili v auguste roku 1997 majiteľa. Transformáciou Technických služieb sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo spolu s vedením mesta už od roku 1996. Ako sme sa dozvedeli z kroniky mesta, transformácia Technických služieb prebiehala formou verejnej ponuky, takže sa jej mohli zúčastniť viacerí záujemcovia. Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27. 8. 1997, poslanci väčšinou hlasov rozhodli a schválili odpredaj TS firme ROSS s.r.o. Žilina-Trnové, s ktorou bola podpísaná kúpna zmluva. Týmto sa uvedená firma stala univerzálnym právnym nástupcom príspevkovej organizácie mesta. 

Vzhľadom k tomu, že Technické služby od roku 1991 až doteraz zabezpečovali verejnoprospešné služby pre mesto a okolie, bolo snahou vedenia mesta tieto služby aj naďalej zachovať. Jedná sa predovšetkým o služby ako vývoz a uloženie komunálneho odpadu, údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, vykonávanie letnej a zimnej údržby a čistenie mesta. Na základe tohto podpísalo mesto s TS zmluvy na uvedené služby, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy s firmou ROSS s.r.o. Firma ROSS s.r.o. prevzala nielen majetok, ale aj záväzky, pohľadávky a všetkých zamestnancov TS.

– uvádza kronika mesta Rajec

No a mňa by len zaujímalo, čo sa stalo s tými záväzkami, čo firma ROSS prevzala, keďže časom služby skončili naspäť v meste. V súčasnosti ťažko pochopiteľné, aj takéto žiaľ boli deväťdesiate roky.

0Shares