Mestská polícia Rajec

Príslušníci MsP Rajec v čase od 22. 00 h dňa 16. 10. 2020 do 03. 00 h dňa 17. 10. 2020 vykonali bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo OLP/7852/202, ktorým sa všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 01. 10. 2020 až do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest /nos, ústa/. Počas akcie bolo zistených 8 osôb, ktoré nerešpektovali predmetné opatrenie, čím sa dopustili priestupku na úseku civilnej ochrany podľa § 32 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, osoby boli na mieste riešené pokarhaním.

Alkohol u mladistvých

Následne bolo zistené požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve u 6 osôb, z toho 5 osôb je mladistvých vo veku 14 rokov /1,77% alkoholu v krvi/, 15 rokov /1,3% alkoholu v krvi/, 17 rokov /0,77% alkoholu v krvi/, 17 rokov /0,4% alkoholu v krvi/ a 17 rokov /0,12% alkoholu v krvi/, čím sa dopustili spáchania priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c/ Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v nadväznosti na príslušné VZN mesta Rajec. Osoby mladistvé budú riešené prostredníctvom MÚ Rajec, 6 osoba /plnoletá/ bola riešená uložením blokovej pokuty na mieste priestupku.

Odniesla si to zástavka

Príslušníci MsP Rajec zistili, že dňa 16. 10. 2020 o 22. 00 h došlo k úmyselnému rozbitiu bočného skla autobusovej zastávky na ulici Kmeťova v Rajci, ako páchateľ bolo zistené 15 ročné dievča /1,3 % alkoholu v krvi/, ktoré sa svojím konaním dopustilo priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Dievča bolo odovzdané rodičom o 23. 00 h dňa 16. 10. 2020, protiprávne konanie páchateľa priestupku bude riešené MsP Rajec.

0Shares