Vizualizácia klientske centrum

Vybudovanie moderného klientskeho centra na mestskom úrade a vytvoriť tak nové možnosti pre poskytovanie služieb občanom dostupné na jednom mieste, som prišiel ešte koncom roku 2019. V tom čase to bol nízkorozpočtový zámer rekonštrukcie časti oddelenia kultúry. Obsahovať mal najviac využívané pracoviská mestského úradu, a na tento účel som žiadal mestské zastupiteľstvo schváliť 30 000 €. Nenarazil som však na pochopenie siedmich poslancov, čo znamenalo neschválenie tohto zámeru. Dôvody boli, dovolím si povedať, malicherné. Jedna pani poslankyňa mala obavu, čo spravíme s krosnami nachádzajúcimi sa v miestnosti určenej na potreby klientskeho centra. Ďalší poslanec navrhol vybudovať klientske centrum v zasadačke na prvom poschodí. Áno, čítate dobre. Takto vyzerala diskusia na zasadnutí mestského zastupiteľstva k tomuto bodu (čas vo videu cca 27:54).

Ale aj napriek negatívnemu postoju časti mestských poslancov som sa nevzdal myšlienky zriadiť na MsÚ klientske centrum, pretože som vám sľúbil moderné a bezpečné mesto orientované predovšetkým na občana a vybudovanie klientskeho centra by mal byť jedným z kľúčových zámerov, pokiaľ chceme získať status otvorenej a modernej samosprávy. A dokonca sa podarilo získať na tento účel dotáciu 25 000 € od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Navyše, cieľovou skupinou nie sú len obyvatelia Rajca. Sú to obyvatelia celej Rajeckej doliny a jej spádových 22 miest a obcí, s počtom obyvateľov spolu viac ako 20 000.

Čo získame vybudovaním klientskeho centra?
  • vytvorenie nových možností pre poskytovanie služieb občanom dostupných na jednom mieste
  • zabudovanie vyvolávacieho systému v čakárni klientskeho centra
  • sprístupnenie služieb mesta aj pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a to viacerými bezbariérovými prvkami, najmä existujúcim bezbariérovým vchodom do budovy z nádvoria mestského úradu a vybudovaním nových sociálnych zariadení
  • služby centra budú poskytované na princípe otvorenosti s dôrazom na proklientsky orientovaný spôsob riešenia životných situácií občanov
  • priestorové úpravy nového KC obsahujú bezpečnostné opatrenia na zvýšenie hygieny a ochrany obyvateľov a pracovníkov počas krízového stavu
Ktoré pracoviská nájdete v budúcom klientskom centre?
  • podateľňa a informačné centrum
  • matrika, overovanie
  • pokladňa
  • agenda ÚPSVaR
  • pracovisko dokladov

Nové priestory klientskeho centra budú upravené tak, aby umožnili prístup k službám aj občanom so špecifickými potrebami (bezbariérovosť, detský kútik, verejné toalety, diskrétna komunikácia v krízových situáciách v priestore so skleneným odzvučením). Poskytovaním služieb ÚPSVaR a sociálnej agendy MsÚ na jednom mieste a ich vzájomnou spoluprácou bude umožnená efektívnejšia a cielenejšia pomoc najmä pre skupiny ohrozené stratou zamestnania, dlhodobo nezamestnaných, žien po materskej dovolenke a pod. Predĺžením pracovných hodín úradu, najmä pracoviska dokladov, bude umožnené poskytnúť služby aj občanom s dlhšou pracovnou dobou.

Ak sa zaujímate o dianie v našom meste, viac informácií sa dozviete v októbrovom vydaní mesačníka Rajčan.

0Shares